تقویت منبرهای سازنده فساد را کاهش می دهد

 
 

تقویت منبرهای سازنده فساد را کاهش می دهد|منابر مؤثر نباید کمرنگ شوند

حضرت آیت الله سبحانی با بیان این که منبرهای سازنده فساد راکاهش می دهد،گفت: تمام مسؤولیت مبارزه با فساد با دولت نیست بلکه روحانیت نیز مسؤولیت دارند.