توجه به مشکلات مبلغان در دستور کار مسؤولان قرار گیرد

 
 

توجه به مشکلات مبلغان در دستور کار مسؤولان قرار گیرد

مبلغانی که در مناطق محروم حضور دارند، برای خدا کار انجام می دهند و اگر برای غیر خدا بود در این مناطق حضور پیدا نمی کردند.