توصیه آیت الله وحید خراسانی به خواندن دسته جمعی دعای فرج در شب نیمه شعبان

 
 

کمک آیت‌الله وحید خراسانی به تیم بهداشت و درمان قم/توصیه آیت الله وحید خراسانی به خواندن دسته جمعی دعای فرج در شب نیمه شعبان

توصیه آیت الله وحید خراسانی به خواندن دسته جمعی دعای فرج در شب نیمه شعبان حضرت آیت الله وحید خراسانی با بیان این که ابواب رحمت الهی در شب نیمه شعبان بر بندگان باز است، مردم را به دعای دسته جمعی و همگانی در شب نیمه شعبان توصیه کرد.