توقف ازدیاد نسل به بهانه مشکلات اقتصادی سوء ظن به خداوند است

 
 

توقف ازدیاد نسل به بهانه مشکلات اقتصادی سوء ظن به خداوند است

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه توقف ازدیاد نسل به بهانه مشکلات اقتصادی سوء ظن به خداوند است، گفت: مرد بر اعضای خانواده ولایت دارد.