تکریم دین الهی درگرو ترویج و اشاعه فرهنگ اولیای خدا است

 
 

تکریم دین الهی درگرو ترویج و اشاعه فرهنگ اولیای خدا است

تکریم دین الهی درگرو ترویج و اشاعه فرهنگ اولیای خدا است عضو اتاق تبلیغ خراسان یکی از جلوه های تکریم پیامبر(ص) را زیارت اولیای خدا و رسول الله دانست و گفت: رسالت ما در دین تبلیغ و ترویج همان فرهنگی است که اولیای خدا می خواستند ما را با آن آشنا کنند که این نوعی کرامت و تکریم دین است.