تکیه به بیگانه مانند تکیه بر پای چوبین است

 
 

کسانی که ارتباط پنهانی با بیگانه دارند دچار مرض نفاق هستند/خودکفایی کشور اقتضای ایمان است/تکیه به بیگانه مانند تکیه بر پای چوبین است

کسانی که ارتباط پنهانی با بیگانه دارند دچار مرض نفاق هستند حضرت آیت الله جوادی آملی با اشاره به مضامین بلند خطبه فدکیه حضرت زهرا(س) تأکید کرد که کسانی که ارتباط پنهانی با بیگانه دارند دچار مرض نفاق هستند.