جامعه شیعی اجر رسالت را در روز شهادت حضرت زهرا ادا کنند

 
 

جامعه شیعی اجر رسالت را در روز شهادت حضرت زهرا ادا کنند

حضرت آیت الله وحید با بیان این که ایام فاطمیه قابل وصف نیست، از همه روحانیت، شیعیان و هیأت ها خواست اجر رسالت را در روز شهادت حضرت زهرا(س) ادا کنند.