جایگاه استغفار در توسعه رزق و روزی

 
 

جایگاه استغفار در توسعه رزق و روزی

جایگاه استغفار در توسعه رزق و روزی استاد سطح عالی حوزه علمیه خراسان تداوم و استمرار نعمت های الهی در زندگی را درگرو تداوم شکر و سپاسگزاری خداوند دانست و گفت: استغفار عاملی موثر در توسعه رزق و گشایش روزی در مصائب زندگی است.