جایگاه سلمان فارسی در اسلام

 
 

جایگاه سلمان فارسی در اسلام

آیت الله مکارم تبیین کرد؛ جایگاه سلمان فارسی در اسلام سلمان پیش از ظهور پیامبر(ص)، حرکت خود را از سرزمین فارس براى رسیدن به حق آغاز کرده است او اهل رامهرمز فارس و یا «جى» از قراى اصفهان بود.