جایگاه عرفانی انسان ها درگرو پیوند روح آنها با اهل بیت است

 
 

جایگاه عرفانی انسان ها درگرو پیوند روح آنها با اهل بیت است

جایگاه عرفانی انسان ها درگرو پیوند روح آنها با اهل بیت است عضو اتاق تبلیغ خراسان با بیان این که امثال شیخ رضوان و شیخ طوسی امروز مدفن و آثارشان مانده؛ چراکه قلب خود را با اهل بیت پیوند زده اند، گفت: آنان عمرشان را در خدمت به دین قرار داده و از وجود خود در راه اعتلای دینی استفاده کردند.