جلوه های اخلاقی امام حسین در واقعه عاشورا

 
 

جلوه های اخلاقی امام حسین در واقعه عاشورا

آیت الله مکارم تبیین کرد؛ جلوه های اخلاقی امام حسین در واقعه عاشورا حضرت ‌آیت الله مکارم تأکید کرد: عاشورا کلاس درس تقوى و اخلاق است، این مجالس مهد پرورش انسان هاى حق طلب و عدالت گستر و شجاع و یکى از مؤثّرترین پایگاه هاى خودسازى ، تهذیب نفوس و تربیت اخلاق بوده است.