جهش تولید نسخه شفابخش مشکلات اقتصادی در دوران پساکرونا است

 
 

جهش تولید نسخه شفابخش مشکلات اقتصادی در دوران پساکرونا است

رییس قوه قضاییه گفت: بیشترین دغدغه‎ دوران پسا کرونا مربوط به مشکلات اقتصادی است که به‎نظر ما استراتژی جهش تولید، داروی شفابخش و نسخه قابل اعتماد برای درمان آن است.