جوانان را به زور نمی توان نمازخوان کرد

 
 

جوانان را به زور نمی توان نمازخوان کرد

رئیس ستاد اقامه نماز با تاکید بر لزوم ایجاد نهضت قرآنی در کشور، گفت: نباید برای اقامه نماز کاری کنیم که جوان تنها از ترس در برخی اوقات در نماز جماعت شرکت کند و در منزل نماز نخواند.