حجت الاسالام مهدوی مهر

 
 

هم پیمان شدن با آمریکا برخلاف امر قرآن است

رئیس مجتمع عالی المصطفی مشهد گفت: انسان معتقد به پیامبر(ص)، «اشداء علی الکفار» است نه اینکه هم پیمان با دشمن باشد.