حجه الاسلام بیاتی

 
 

محتوای سخنرانی های رزق حلال ۹و۱۰

محتوای سخنرانی های رزق حلال سخنرانی نهم: لزوم تحصیل روزی


محتوای سخنرانی های رزق حلال ۶ و ۷

محتوای  سخنرانی های رزق حلال     سخنرانی ششم: وظایف ما در برابر روزی خدا    


مجموعه سخنرانی های رزق حلال۵

            مجموعه سخنرانیهای رزق حلال    سخنرانی پنجم : علّت بیکاری و بیعاری آدمها در چیست؟    


مجموعه سخنرانی های رزق حلال۴

مجموعه سخنرانیهای رزق حلال علی بیاتی       ۴٫  سخنرانی چهارم  : اهمیت سعی وتلاش برای درآمد حلال در قرآن و حدیث  


مجموعه سخنرانی های رزق حلال۳

مجموعه سخنرانیهای رزق حلال علی بیاتی ۳٫ سخنرانی سوم:         روزی مضمون(خداتضمین کرده)وروزی مطلوب(بنده بایدبدستآورد)  


محتوای سخنرانی یازدهم: اسباب فقر و تنگدستی

محتوای سخنرانی های رزق حلال سخنرانی یازدهم: اسباب فقر و تنگدستی