حسنی مبارک

 
 

دست رد شهید شحاته بر سینه حسنی مبارک

آیت الله حیدری گفت: وزیر کشور دولت حسنی مبارک نامه ای را از طرف رییس جمهور وقت مصر به شیخ حسن شحاته می فرستد که محتوای نامه برگرداندن همه سمت های قبلی شیخ حسن شحاته در قبال خارج شدن از تشیع بود که این شهید بزرگوار به وزیر کشور حسنی مبارک می گوید« به حسن مبارک بگو که تشیع عقیده، ایمان و آخرت من است و اگر همه دنیا را در اختیارم بگذارید تشیع را نخواهم فروخت». به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در اهواز، آیت الله محسن حیدری، امام جمعهبیشتر بخوانید