حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی

 
 

زوار سیدالشهدا به نیابت از امام هشتم در مسیر اربعین حرکت کنند

 آیت الله وحید خراسانی: زوار سیدالشهدا به نیابت از امام هشتم در مسیر اربعین حرکت کنند حضرت آیت الله وحید خراسانی تأکید کرد: همه زوار اربعین باید به نیابت از امام هشتم در مسیر بروند و در بین راه شب و روز سوره قل هوالله احد را بخوانند