حضرت آیت الله گرایلی

 
 

ابراز انزجار از استیلای یهود مایه خشنودی بقیه الله(عج) است

استاد حوز علمیه خراسان گفت: ناراحتی از استیلای یهود بر مسلمانان، موجب خشنودی بقیه الله(عج) می شود.