حل معیشت مردم وظیفه مجلس است

 
 

مجلس نمی تواند به موضوع دیه زن و مرد ورود کند| حل معیشت مردم وظیفه مجلس است

حضرت آیت الله سبحانی وظیفه اصلی مجلس را قانون گذاری صحیح و رسیدگی به وضعیت معیشت مردم دانست، گفت: مسائل دینی باید به فقها و علما واگذار شود.