خانواده عاطفی

 
 

انسان موفق در محیط خانواده ابتدا دل را تسخیر مى کند، سپس اندیشه را

بارها شاهد مراجعه افرادى هستم که با شگفتى تمام مى گویند با این که در خانه ما منطق و استدلال حاکم است و با هم گفت وگو مى کنیم ، هر کسى آزادانه نظرات خود را مطرح مى کند و در نهایت تصمیم نهایى گرفته مى شود ، اما باز هم نه در اداره منزل موفقیم ، نه در تربیت فرزندان و نه در روابط با همسر و می پرسند به نظر شما چرا این اتفاق می افتد ؟! در پاسخ چنین اشخاصى مى گوییم به طور کلى ٣ نوعبیشتر بخوانید