خانواده هایی که فرزند بیشتر دارند حمایت شوند

 
 

خانواده هایی که فرزند بیشتر دارند حمایت شوند | از ازدیاد نسل کوتاه نیاییم

حضرت آیت الله مکارم شیرازی خواستار حمایت از خانواده هایی شد که به افزایش نسل توجه دارند و شعار فرزند کمتر زندگی بهتر را در تضاد با مبانی دینی دانست.