خواص بی بصیرت در فتنه 88 برای رسیدن به منفعت و قدرت به استخدام دشمن درآمدند

 
 

خواص بی بصیرت در فتنه ۸۸ برای رسیدن به منفعت و قدرت به استخدام دشمن درآمدند

امام جمعه مشهد گفت: خواص بی بصیرت دشمن و توطئه های آن ها را می شناختند اما برای منفعت طلبی و قدرت یابی به استخدام دشمنان در فتنه ۸۸ در آمدند.