دانشگاه عشق

 
 

مادری حقیقت است و نه فقط یک واقعیت

  * مادرى با عشق شناخته مىشود * مادرى یک مسما است، نه یک اسم * مادرى کیفیت است، نه کمیت * دو چشم مادر دو چشمه مهر است که به سوى فرزندش سرازیر است * عشق و مهر باید از حرکات و سکنات مادر به خوبى دیده شود * رحم مادر از رحمت حق گرفته شده است * مادر خودخواه نیست/ مادر خودبین نیست. * مادر قلب است، مغز نیست. مادرى یک مفهوم حقوقى نیست، حقیقى است. * مادرى حقیقت است و نه فقط یک واقعیت. * اگر مادربیشتر بخوانید