دریافت سود وام ۱ میلیونی دولت شرعا جایز نیست

 
 

دریافت سود وام ۱ میلیونی دولت شرعا جایز نیست

حضرت آیت الله علوی گرگانی پیرامون وام ۱ میلیونی دولت با سود ۱۲ درصد گفت: این وام به عنوان بهبود وضعیت معیشتی مردم است و دریافت سود از این وام شرعا جایز نیست.