دولت اعتدال

 
 

کسانی که درفتنه ۸۸ از اصول عدول کردند در دولت اعتدال جایی ندارند

کسانی که درفتنه ۸۸ از اصول عدول کردند در دولت اعتدال جایی ندارند بزرگترین نماد ضد اعتدالی در جامعه، بی حجابی و بی عفتی است، دولت یازدهم باید با این بزرگترین ضد اعتدال و مظهر بی اعتدالی مقابله جدی کند. در حال حاضر هیچ ارزش اجتماعی را مشاهده نمی کنید که به اندازه حجاب و عفاف به آن هتک حرمت شده باشد. دولت اعتدال و تدبیر و امید باید پاسخگوی مطالبات دینی مردم در کنار مطالبات معیشتی آنان باشد.