دیدار آیات اشرفی شاهرودی و سبحانی

 
 

دیدار آیات اشرفی شاهرودی و سبحانی

دیدار آیات اشرفی شاهرودی و سبحانی حضرت آیت الله سبحانی و آیت الله اشرفی شاهرودی از علمای خراسان دیدار و درباره مهمترین مسائل فقهی و اصولی بحث و تبادل نظر کردند.