دیدگاه‌های رهبری نقشه راه جامع حوزه است

 
 

دیدگاه‌های رهبری نقشه راه جامع حوزه است

معاون ارتباطات حوزوی دفتر رهبر معظم انقلاب دیدگاه ها و مطالبات رهبر معظم انقلاب را منشور و نقشه راه جامع حوزه های علمیه دانست و با تاکید بر اجرایی شدن این مطالبات، تصریح کرد که این مطالبات باید به مطالبه عمومی در حوزه تبدیل شود.