دیپلماسی مذاکره راه به جایی نمی برد

 
 

دیپلماسی مذاکره راه به جایی نمی برد

حضرت آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه دفاع از مبانی انقلاب از وظایف ذاتی حوزه و روحانیت است، گفت: دنبال کردن دیپلماسی مذاکره کاملاً اشتباه است.