راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در تعالیم امام سجاد

 
 

راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در تعالیم امام سجاد

آیت الله مکارم تبیین کرد؛ راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در تعالیم امام سجاد بی شک سعادت و پیروزى مادی و معنوى جوامع بشری بدون اقتصاد غنى و سالم ممکن نیست، همانگونه که ریشه مهم نابسامانی‌هاى یک جامعه را نیز باید در مسائل اقتصادیش جستجو کرد.