رای اعتماد

 
 

۳۰درصد کابینه رای اعتماد نمی گیرند/ مجلس در برابر حامیان فتنه کوتاه نمی‌آید

با بیان این که حدود ۳۰ درصد کابینه پیشنهادی رییس جمهور از سوی نمایندگان مردم نمره قبولی نخواهند گرفت،‌ تاکید کرد که مجلس در برابر حامیان و ساکتین فتنه کوتاه نخواهد آمد.