رسانه های دینی پاسخگوی شبهات دشمنان علیه اسلام باشند

 
 

رسانه های دینی پاسخگوی شبهات دشمنان علیه اسلام باشند

رسانه های دینی پاسخگوی شبهات دشمنان علیه اسلام باشند حضرت آ‌یت الله صافی گلپایگانی با اشاره به وجود فتنه ها و شبهات دینی و اعتقادی که از سوی دشمنان اسلام دامن زاده می شود، تأکید کرد: همه در مقابل این شبهات مسؤول هستیم ورسانه های دینی باید به این شبهات پاسخ دهند.