رفع عوارض معیشتی مورد توجه قرارگاه مبارزه با کرونا باشد

 
 

رفع عوارض معیشتی مورد توجه قرارگاه مبارزه با کرونا باشد

امام جمعه مشهد بر ضرورت اهتمام قرارگاه مبارزه با کرونا برای رفع عوارض معیشتی مردم تأکید کرد.