رمز اقتدار یک ملت حضور دلیرانه جوانان در میدان است

 
 

رمز اقتدار یک ملت حضور دلیرانه جوانان در میدان است

رهبر معظم انقلاب راز اقتدار یک ملت را وجود جوانان دلیر و نترس دانستند و گفتند: ملتی که از این سرمایه برخوردار باشد پیروز و مقتدر است و ذلیل نخواهد شد.