رهبر انقلاب سدی محکم در برابر دشمنان هستند

 
 

مسؤولان به جوانان میدان دهند / رهبر انقلاب سدی محکم در برابر دشمنان هستند/روحانیت الگوی جامعه است /باید مراقب دسیسه دشمنان بود و از تفرقه حذر کرد

حضرت آیت الله علوی گرگانی با بیان اینکه روحانیت باید منویات رهبری را نصب العین خود قرار دهد، گفت: وجود رهبر معظم انقلاب سدی محکم در برابر دشمنان است.