روحانیت اجازه نفوذ فکری و فرهنگی را به دشمن ندهد

 
 

روحانیت اجازه نفوذ فکری و فرهنگی را به دشمن ندهد

روحانیت اجازه نفوذ فکری و فرهنگی را به دشمن ندهد نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: امروز دشمن با یک برنامه حساب شده در خط براندازی معارف اهل بیت برآمده، چون به این نتیجه رسیده اند که معارف شیعه با جهانخواری استکبار سر سازش و تعامل ندارد.