روحانیت نباید نسبت به نظام بی تفاوت باشد

 
 

روحانیت نباید نسبت به نظام بی تفاوت باشد | معاهدات برجام گونه را نمی پذیریم

فرمانده سپاه قدس با بیان اینکه اقتدار ایران مرهون نظام اسلامی است، گفت: هدف از برجام ۲ کاستن حرارت اسلامی و خشکانیدن آن در خاورمیانه بود.