روحانیت پناهگاه و خادم مردم است

 
 

روحانیت پناهگاه و خادم مردم است

حضرت آیت الله نوری همدانی با تأکید بر این که هدایت و در کنار مردم بودن از وظایف روحانیت است، گفت: روحانیت همواره پناهگاه و خادم مردم بوده و خواهد بود.