روحانی مبارز

 
 

گزارشی خواندنی از فعالیت سید جمال الدین اسدآبادی

بمناسبت ۱۸اسفند، روز بزرگداشت سید جمال الدین اسدآبادی       سید جمال الدین اسدآبادی در سال ۱۲۱۷ شمسی در اسدآباد همدان متولد شد. از پنج سالگی به فراگیری دانش نزد پدر خود پرداخت و به خاطر استعداد و نبوغ خود، به زودی با تفسیر قرآن آشنا شد. برای ادامه تحصیل، به قزوین و سپس تهران، مهاجرت کرد و در ۱۲۲۸ عازم نجف شد و از محضر دو مرجع تقلید بزرگ زمان، شیخ مرتضی انصاری و ملاحسینقلی همدانی، بهره برد. سید جمال در ۱۲۳۲، به دستور شیخ انصاری عازم هندوستانبیشتر بخوانید