رونق درس‌های خارج ناظر به نیازهای نو وظیفه حوزه است

 
 

رونق درس‌های خارج ناظر به نیازهای نو وظیفه حوزه است

آیت‌الله اعرافی با بیان این که خمس در کنار زکات در نظام درس ها باید جایگاه ویژه ای پیدا کند، گفت: رونق درس‌های خارج ناظر به نیازهای نو وظیفه حوزه است.