رییس کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی

 
 

دشمنان برای بی دین کردن جوانان سازماندهی عمیقی انجام داده اند

بنیانیان با بیان این که دولت ها نسبت به فرهنگ جامعه مسؤول هستند، گفت: دشمنان سازماندهی عمیقی برای بی تفاوتی و بی دین کردن جوانان تدارک دیده اند.