زندانیان بحرینی در سایه شیوع کرونا، قربانی انتقام جویی آل خلیفه شده اند

 
 

زندانیان بحرینی در سایه شیوع کرونا، قربانی انتقام جویی آل خلیفه شده اند

معاون دبیرکل جمعیت العمل اسلامی بحرین بیان داشت که زندانیان بحرینی در سایه شیوع کرونا، قربانی انتقام جویی آل خلیفه شده اند.