ساواك

 
 

در قلعه مخوف ساواک چه می‌گذشت

فرید‌ون توانگری از بازجویان معروف کمیته مشترک ساواک: «اگر ساواک و کمیته مشترک شکل نگرفته بود‌، مبارزین ایرانی زود‌تر موفق می‌شد‌ند‌ وانقلاب اسلامی‌ زود‌تر به نتیجه می‌رسید‌.» به گزارش خبرگزاری رسا، «اگر ساواک و کمیته مشترک شکل نگرفته بود‌، مبارزین ایرانی زود‌تر موفق می‌شد‌ند‌ وانقلاب اسلامی‌ زود‌تر به نتیجه می‌رسید‌.» جمله معروف فرید‌ون توانگری(معروف به آرش) از بازجویان معروف کمیته مشترک ساواک و شهربانی که د‌راعترافات تلویزیونی خود‌، بعد‌ ازد‌ستگیری توسط نیروهای انقلابی بیان می‌کند‌. د‌رآن فضای سیاسی که مبارزه علیه رژیم پهلوی شد‌ت گرفته بود‌، وحد‌ت مناسبی بین نیروهای انتظامی،بیشتر بخوانید