سبک شادی، دینی، متولی ، اتاق فکر

 
 

برای تولید سبک شادی دینی، متولی و اتاق فکر نداریم

کارشناس مشاور خانواده گفت: نیاز به جشن و شور و شادی بخشی از نیاز‌های انسان است که قطعاً باید بدان توجه شود اما در وهله نخست مفهوم جشن باید تبیین شود و بعد روش‌های اجرا و ابراز آن طرح ریزی شود.