سب صحابه پیامبر

 
 

حضرت آیت الله سبحانی: سب صحابه پیامبر اتهام به شیعه است

حضرت آیت الله سبحانی با تبیین عقاید سلفی‌ها درباره صحابه اظهار داشت: در واقع کتاب اصولی و فقهی آنان بر مدار صحابه و تکریم به آنان است و این در حالی است این موضوع برای شیعه فقط جنبه اثباتی دارد و جنبه منفی آن که همان نفی اهل بیت(ع) است، مورد قبول شیعه نیست.