سخنرانی رزق حلال حجه الاسلام بیاتی

 
 

مجموعه سخنرانی های رزق حلال۱

مجموعه سخنرانیهای رزق حلال علی بیاتی پیشگفتار: چند مقدمه…… سخنرانی اول: رزاقیت خدا…….