سرمایه گذاری در ورزش قهرمانی از ضرورت های نظام اسلامی است

 
 

سرمایه گذاری در ورزش قهرمانی از ضرورت های نظام اسلامی است

سرمایه گذاری در ورزش قهرمانی از ضرورت های نظام اسلامی است امام جمعه مشهد گفت: این که عده ای معتقد هستند نباید بودجه را صرف ورزش قهرمانی کرد، درست نیست چرا که ورزش قهرمانی یک ضرورت در ترویج ارزش های نظام اسلامی است.