سلامت روان

 
 

آثار روزه‌داری بر سلامت روان

  سلامت روان سه بخش را در‌برمی‌گیرد. اولین بخش به خود فرد مربوط است که شامل مسلط بودن بر هیجانات، آگاهی یافتن از ضعف‌ها و راضی بودن از خود است.


سلامت جسمانی افراد در گرو سلامت روان آنها است

 مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور طلاب را پزشکان روحی و روانی جامعه دانست و گفت: به هر میزان ایمان افراد در جامعه تقویت شده و توکل به خدا بیشتر شود بسیاری از نگرانی‌ها در زندگی از بین می‌رود.