سند آموزشی ۲۰۳۰ یونسکو؛ دروازه نفوذ فرهنگی

 
 

سند آموزشی ۲۰۳۰ یونسکو؛ دروازه نفوذ فرهنگی

  نفوذ و استحاله فرهنگی، به عنوان دو راهبرد نظام سلطه در مقابله با نظام اسلامی است.