سيد ابوالفضل طباطبايي اشکذري

 
 

انس با قرآن و زندگی معنوی(به کوشش سید ابوالفضل طباطبایی اشکذری)

انس با قرآن و زندگی معنوی(به کوشش سید ابوالفضل طباطبایی اشکذری)


سید ابوالفضل طباطبایی اشکذری

سید ابوالفضل طباطبایی اشکذری امام جمعه شهرستان فریمان و عضو اتاق فکر تبلیغ خراسان رضوی:   یاداشتی پیرامون تحول در حوزه های علمیه: تحول در بسیاری از بخش های حوزه علمیه امری ضروری به شمار می آید اگر چه در این تحول حفظ پایه های اصلی حوزه که همان اجتهاد و روش فقه جواهری و تحصیل بر مبنای علم آموزی نه مدرک گرایی باشد بایستی به تمام معنا و مفهوم، محافظت و مراقبت گردد و دستخوش تغییرات بنیان برانداز نشود. پس مقصود از تحول،  دگرگونی در مقصد و هدفگذاری حوزه علمیهبیشتر بخوانید