سیاست‌گذاری در مقابله با کرونا متمرکز اما برنامه‌ریزی باید بومی باشد

 
 

سیاست‌گذاری در مقابله با کرونا متمرکز اما برنامه‌ریزی باید بومی باشد

امام جمعه مشهد گفت: در کشور باید یک سیاست‌گذاری در مقابله با کرونا انجام شود اما در عرصه برنامه‌ریزی این مرکزیت و تمرکز برنامه‌ها را ناقص می‌کند.